Hem

        SKS - en förening för

        schackkultur och

        schackhistoria


Schackets Kulturhistoriska Sällskap (SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och dokumentera nytt och gammalt ur schackets mångfasetterade historie- och kuriosakabinett.

Föreningen bildades 1998 och har under 2023 en styrelse bestående av Arne Johansson (ordf.), Henrik Malm Lindberg (sekr.), Peter Holmgren (kassör), Calle Erlandsson (ledamot), Uno Karlsson (ledamot), Tomas Silfver (suppleant). Jan Wikander är revisor och Jonas Sandbom valberedningens ordförande.

Intresserade är välkomna att höra av sig till föreningen (e-post: schackkultur@telia.com). Medlemsavgiften för 2023 är 200 kr och kan sättas in på SKS plusgirokonto 35 64 81-2 (kom ihåg att ange namn och adress).

Aktiviteter

SKS ger ut  medlemstidningen "Schackkultur" med fyra nummer per år med ett varierat innehåll  med betoning på schackhistoria i stort och smått, medeltida och nutida.

SKS har också bidragit med mer än 350 schackhistorieavsnitt i Lokal (och web-) TV-programmet Mitt i Schack.

SKS har bidragit med schackhistoriska böcker och bidrag till programblad mm.

SKS har bidragit med schackhistoriska  föredrag och ett flertal utställningar (aktivitetsexempel) Ett   schackhistoriskt föredrag gavs av Henrik Malm Lindberg den 30 december 2022 i samband med Riltonturneringen.

Verksamhetsberättelse för 2022 finns publicerad i Schackkultur nr 78.

Medlemstidningen


SCHACKKULTUR har hittills (februari 2023) utkommit med 78 nummer (fyra per år)  varav de sju första gavs ut som nättidskift under namnet  Meddelandeblad. Det första numret av schackkultur (dvs nr 8) återges här. Nummer 78 innehåller verksamhets-berättelse för 2022, kallelse till årsmöte, fortsättning på "Slaget i Madrid", en artikel om Hugo Backmansson och en anmälan av "Chess in art".

Nästa nummer är planerat att utkomma i början av hösten. 

Exempel på Schackkultur-artiklar.